راه حق و صواب از هیچ جا بهتر از مشاوره به دست نمی آید امام علی

ریشه زندگی

ریشه که داشته باشی به لبه پرتگاه میایی اما سقوط نمیکنی . ریشه شعور ، تربیت ، شخصیت و شرف یک انسان واقعی است

برنامه اندروید سایت دکتر فرضیدانلود
+ +