خطر

کسی که شهامت خطر نداشته باشد

هرگز به هدفش نمی رسد

دکتر مریم فرضی روان شناس

مریم فرضی مشاور ارشد خانواده

دکتر مریم فرضی – دکتر فرضی

دکتر مریم فرضی

دکتر مریم فرضی

روان شناس بالینی و استاد دانشگاه

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید