خواسته بزرگ

از خدواند خواسته ی بزرگ داشته باشید . از او بخواهید که بهتر و بزرگ تر تفکر کنید تا بتوانید بهتر نیز زندگی کنید . از او تحقق رویاهایتان را بخواهید . خواهان غرق شدن در رحمتش باشید . فقط برای گذران زندگی و تحمل شرایط موجود دعا نکنید به خودتان جرات دهید و بزرگ درخواست کنید

 

دکتر مریم فرضی روان شناس و مدرس دانشگاه و عضو هیئت علمی 

دکتر مریم فرضی

دکتر مریم فرضی

روان شناس بالینی و استاد دانشگاه

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید