ریشه زندگی

ریشه که داشته باشی

به لبه پرتگاه میایی اما سقوط نمیکنی .

ریشه شعور ، تربیت ، شخصیت

و شرف یک انسان واقعی است

خانم دکتر فرضی مشاور ارشد خانواده و استاد دانشگاه

دکتر مریم فرضی

دکتر مریم فرضی

روان شناس بالینی و استاد دانشگاه

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید