دسته: فایل صوتی

تربیت فرزندان با جرات

مهارت‌های لازم برای مصون ماندن نوجوانان و جوانان در مقابل رفتارهای پرخطر نظیر موادمخدر و روان گردان‌ها، مهارت جرأتمندی و ابراز وجود است.در ادامه کارشناسی دکتر فرضی به صورت صوتی گوش (ادامه مطلب)