راه حق و صواب از هیچ جا بهتر از مشاوره به دست نمی آید امام علی

دکتر مریم فرضی

نصیحت دوستانه

نصیحت از برترین صفات و فضایل انسانی است که نقشی بسیار مهم در ارتباط انسان با خدای متعال و مردم دارد، دکتر فرضی در باب نصیحت نظرات کارشناسی خود را (ادامه مطلب)

برنامه اندروید سایت دکتر فرضیدانلود
+ +