راه حق و صواب از هیچ جا بهتر از مشاوره به دست نمی آید امام علی

موفقیت

بیشتر موفقیت های مهم در جهان توسط افرادی بدست آمده که در زمانی که به نظر می رسید هیچ امیدی وجود ندارد، به تلاش کردن ادامه دادند …

برنامه اندروید سایت دکتر فرضیدانلود
+ +