راه حق و صواب از هیچ جا بهتر از مشاوره به دست نمی آید امام علی

موفقیت

بیشتر موفقیت های مهم در جهان توسط افرادی بدست آمده که در زمانی که به نظر می رسید هیچ امیدی وجود ندارد، به تلاش کردن ادامه دادند …

ترس از مدرسه

ترس از مدرسه یکی از اختلال‌های روانی شایع در دوران مدرسه است که در کودکان دبستانی بیشتر دیده می‌شود. برخی کودکان هنگام جدا شدن از مادر اضطراب بسیار شدیدی پیدا می‌کنند. (ادامه مطلب)

برنامه اندروید سایت دکتر فرضیدانلود
+ +