راه حق و صواب از هیچ جا بهتر از مشاوره به دست نمی آید امام علی

خدا هست

وَ نحنُ اقربُ الیهِ مِن حَبلِ الوریدِ و ما از رگ گردن به او نزدیکتریم خدا هست… قلبت را به خدا بسپار در راه زندگی

شک نکن ….

انسان آهسته آهسته عقب نشینی میکند . هیچکس یکباره معتاد نمی شود ، یکباره سقوط نمیکند ، یکباره وا نمی دهد ، یکباره خسته نمی شود ، زندگی بسیار آهسته (ادامه مطلب)

برنامه اندروید سایت دکتر فرضیدانلود
+ +